Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdanie MGOPS za 2017r.

Utworzono dnia 15.06.2018
Czcionka:

Sprawozdanie

z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich,

w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017 r.

 

Ustawa o pomocy społecznej, w art. 2. 1., stwierdza, że „ pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

Instytucją realizującą zadania ww. ustawy, na terenie gminy Oborniki Śląskie, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek wykonuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania, będące w rozumieniu ustaw zadaniami organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta, które mogą być przekazywane do realizacji przez ośrodki pomocy społecznej.

M-GOPS w Obornikach Śląskich zatrudnia 34 pracowników.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy

o pomocy społecznej, M-GOPS udzielił pomocy 491 osobom, pochodzących z 373 rodzin.

Świadczenia pieniężne zostały przyznane 298 osobom z 294 rodzin.

Świadczenia niepieniężne przyznane zostały 202 osobom ze 137 rodzin.

            Najczęstszą przyczyną, uzasadniającą przyznanie pomocy, w okresie sprawozdawczym, było ubóstwo. Stanowiło ono podstawę przyznania pomocy w 258 przypadkach.

Drugie w kolejności było bezrobocie, które było przyczyną trudnej sytuacji w 156 rodzinach.

W 140 rodzinach przyczyną trudności była długotrwała lub ciężka choroba, a w 120 – niepełnosprawność.

Jeżeli chodzi o rodziny – najbardziej pomocy potrzebowały osoby samotne. Było ich 271.

Najmniejszą liczbę stanowiły rodziny o liczbie 6 lub więcej osób – było ich w sumie 8.

Spośród 447 rodzin, korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Oborniki Śląskie,

55, to rodziny niepełne, a 51, to rodziny emerytów i rencistów.

                                                                                                      

            W okresie sprawozdawczym M-GOPS przyznał zasiłki celowe - 204 osobom (373 zasiłki), na łączną kwotę 117.669,00 zł, w tym: zasiłki celowe specjalne - 46 osobom (131 zasiłków) na kwotę – 34.250,00 zł,

Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego przyznano 4 osobom (4 zasiłki, na kwotę 14.000,00 zł.

Ponadto, 8 osobom udzielono schronienia, za które zapłacono 20.467,00 zł, 6 osobom przyznano talony żywnościowe (32 talony), 1 osobie zakupiono węgiel, 1 osobie zakupiono kule łokciowe. 2 osobom wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową, w łącznej wysokości 8.880,00 zł. 2 osobom sprawiono pogrzeb, ponosząc łączne koszty w wys. – 3.665,00 zł.,

 

Zasiłki okresowe zostały przyznane 93 osobom (623 zasiłki) na kwotę – 220.052,00 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia                            - 86 osobom,

- długotrwałej choroby           - 4 osobom,

- niepełnosprawności              - 3 osobom.

 

 

Zasiłki stałe zostały wypłacone 114 osobom ( 1171 zasiłków) na kwotę – 603.180,00 zł,

 w tym 94 zasiłki przyznane zostały osobom samotnie gospodarującym, a 20 osobom pozostającym w rodzinie. Są to zasiłki dla osób nie posiadających uprawnień do emerytury lub renty,

a legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, bądź dla tych, którzy ukończyli 60 ( kobiety) lub 65 ( mężczyźni) rok życia.

 

Usługi opiekuńcze na terenie gminy Oborniki Śląskie, świadczone są przez 9 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuńczych M-GOPS. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 51 osób (8498 godzin). Koszt, poniesiony na usługi opiekuńcze, zamknął się w kwocie – 375.891,00 zł.

Podopieczni za świadczone usługi opiekuńcze wnoszą odpłatność, uzależnioną od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Zakres, czas na jaki przyznawana jest pomoc oraz odpłatność za usługi opiekuńcze ustalane są po przeprowadzeniu, przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego.

 

Osoby, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo – leczniczych. Przy czym, kompletowanie dokumentów, wydawanie decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej i współfinansowanie kosztów pobytu w imieniu gminy, jest jednym z zadań M-GOPS.

W związku z realizacją tego zadania M-GOPS, w roku 2017, opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 48 osób. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 132 442,72 zł .

 

Odrębnym zadaniem, wspomagającym osoby nieubezpieczone, jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2017 z takiej pomocy skorzystały 143 osoby. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (103 osoby – 52 385,14 zł) oraz osoby korzystających ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna (58 osób -68378,14 zł ). Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 52.385,14 zł.

           

Podobnie, jak w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym, M-GOPS realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu pomocy w postaci posiłków udzielono 141 osobom, były to dzieci i młodzieży szkolna. Pomoc została udzielona na łączną kwotę - 84.623,00 zł. W ramach tego programu, wypłacono, również, zasiłki celowe na zakup żywności dla 67 osób – 89 świadczeń.

 

W roku 2017, pracownicy socjalni M-GOPS, udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 272 rodzinom, a 73 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Gwarancją dobrze realizowanej pracy socjalnej jest odpowiednie wykształcenie pracowników socjalnych. Ustawa o pomocy społecznej, w art. 116 pkt1 definiuje, że:

 

„ Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie”.

Wszyscy pracownicy socjalni, zatrudnieni w M-GOPS w Obornikach Śląskich, spełniają te wymagania.

Zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna jest to „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”. Zatem, wymaga od pracowników socjalnych szerokiej wiedzy ( m.in. z zakresu, pedagogiki, psychologii czy prawa), która pozwala w sposób profesjonalny udzielać pomocy klientom M-GOPS.

Praca socjalna jest podstawą działania, która obok innych form pomocy (np. pomocy finansowej – wypłacanie zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, rzeczowej, usługowej), wzmacnia i pomnaża siły ludzi do działania. Pracownicy socjalni, wykonując pracę socjalną, rozwijają poczucie godności osobistej i odpowiedzialności poszczególnych osób. Wydobywają z nich możliwości, umiejętności, siły i środki do przezwyciężania trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Pracują z drugim człowiekiem, pomagają w rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny, czy grup społecznych.

„ Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej” (definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej).

W ramach pracy socjalnej podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej, aktywizację środowiska rodzinnego i lokalnego, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi.

 

W ramach przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej M-GOPS realizuje pracę z rodzinami, przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Praca w tym zakresie ma na celu przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania tych funkcji. Ustawodawca stworzył podstawy prawne do powstania systemu pieczy zastępczej. System ten „ to zespół osób, instytucji i działań, mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.”

Obowiązek wspierania rodziny ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego i na organach administracji rządowej.

Na szczeblu gminy pomoc rodzinom zapewnia M-GOPS. Pracownicy socjalni Ośrodka analizują sytuację rodziny i środowiska rodzinnego dziecka oraz przyczyny kryzysu w rodzinie. Podejmują szereg działań przyczyniających się do wzmacniania roli i funkcji rodziny, wspierają ją poprzez pracę z rodziną i przez udzielanie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. W swych działaniach dbają o reintegrację rodziny, przeciwdziałając, jednocześnie, jej marginalizacji i degradacji społecznej.

Pracownicy socjalni, uzyskawszy informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, przeprowadzają wywiad środowiskowy, dokonują analizy sytuacji w rodzinie i, jeżeli zachodzi taka konieczność, występuje do kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny m.in.:

- opracowuje i realizuje planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowuje, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

- udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych

i psychologicznych.

W swojej pracy współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz ze wszystkim innymi podmiotami i osobami, które specjalizują się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Ze względu na trudny i wymagający charakter pracy asystent rodziny, zgodnie z przepisami ustawy, może mieć po opieką jednocześnie 15 rodzin.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny, zatrudniony w M-GOPS, obejmował swoją pracą 15 rodzin, jednocześnie kierując swoje działania na 36 dzieci.

Jego praca jest procesem długofalowym. Polegała na towarzyszeniu rodzinom w załatwianiu spraw w urzędach, przychodniach zdrowia i innych instytucjach, modelując i trenując umiejętności społeczne, służące realizacji różnych celów. Udzielał informacji i poszerzał świadomość swoich podopiecznych w zakresie przysługujących praw i ciążących na nich obowiązkach. Współpracował ze środowiskiem lokalnym. Jego działania skierowane były zwłaszcza na współpracę z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w Trzebnicy, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy, Domem Dziecka w Obornikach Śląskich, Domem Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień w Obornikach Śląskich, Caritas w Obornikach Śląskich, instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

 

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej M-GOPS realizuje zadania, będące w rozumieniu ustaw zadaniami organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta, które zostały przekazywane do realizacji przez Ośrodek.

 

Jednym z takich zadań jest realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się 2 osoby. W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Rodzinnych wydał 1078 decyzji dot. świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna.

Na mocy wydanych decyzji, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, zostały wypłacone 894 rodzinom, na łączną kwotę 4 363 537,87 zł ( 23 951 zasiłków).

Zasiłek dla opiekunów został wypłacony 18 rodzinom, na kwotę 59 280 zł ( 114 zasiłków).

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone 66 osobom, na łączną kwotę 240 135,61 zł 792 składek).

 

Kolejnym zadaniem, przekazanym M-GOPS, jest realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Sprawami, związanymi z realizacją zadań wymienionej ustawy zajmują się 2 osoby.

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego wydał 113 decyzji w sprawie świadczeń z Funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone 99 rodzinom, na łączną kwotę 674 424,84 zł (1624 zasiłków).

Dochody od dłużników alimentacyjnych, tytułem wypłaconych wierzycielkom świadczeń

z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wyniosły 120.240,95 zł.

 

M-GOPS realizuje, również, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Wychowawczych wydał 1623 decyzji, dotyczących świadczeń wychowawczych.

W w/w okresie wypłacono 23788 zasiłków, w tym 8746 stanowiły zasiłki przyznane na pierwsze dziecko. Liczba rodzin, otrzymujących zasiłki wychowawcze, wyniosła średnio 1360, przy czym największa miesięczna liczba rodzin w tym okresie to 1432.

 

Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych M-GOPS przyznaje decyzją administracyjną, po rozpatrzeniu wniosku, dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 660 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 194 301,76 zł. . W tym użytkownikom lokali mieszkalnych, stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 306,w łącznej kwocie 86 171,20 zł, , a użytkownikom lokali spółdzielczych – 49 dodatków, 10 249,36 zł. . Pozostałym, czyli zamieszkującym w mieszkaniach zakładowych, prywatnych i wspólnot mieszkaniowych – 305 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 97 881,20 zł. .

 

Na podstawie art.5c ust.4 ustawy Prawo energetyczne, M-GOPS przyznaje decyzją administracyjną, po rozpatrzeniu wniosku, dodatki energetyczne. W roku 2017 dodatki energetyczne zostały przyznane 2 osobom, na kwotę 375,- zł.

 

W M-GOPS realizowana jest, także, ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze KDR są uprawnieni do korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składający wniosek wskazuje w nim członków rodziny, którym, na podstawie jego wniosku, również wydawane są karty.

Przyznanie członkom rodzin wielodzietnych uprawnień przez poszczególne podmioty następuje na podstawie umowy, zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny.

Wykaz instytucji albo podmiotów, które zawarły z ministrem odpowiednią umowę, minister zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten, w przypadku zmiany uprawnień, instytucji lub podmiotów, które uprawnienia przyznały, jest każdorazowo aktualizowany.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Do programu mogą przystąpić w każdym czasie.

W roku 2017 M-GOPS wydał karty 143 osobom.

 

Natomiast, od momentu wprowadzenia KDR ( tj. od 1 stycznia 2015 r.) do miesiąca czerwca 2018 r., M-GOPS wydał Kartę Dużej Rodziny 230 rodzinom.

Ogółem, w tym okresie, wydano 1165 kart, w tym: 424 dla rodziców i 741 dla dzieci.

 

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, M-GOPS prowadzi postępowanie w zakresie udzielenia pomocy w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, osobom, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu, a wymagają pomocy medycznej. Osoby te muszą spełniać warunki ustawy, spośród których głównym jest kryterium ustawowe, zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania, wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych.

W roku 2017 zostało wydanych 21 (dla 21 osób) decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

 

Pracownicy socjalni M-GOPS realizują, również, zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wypełniają cele wyznaczone przez Zespół Interdyscyplinarny.

Prowadzą działania w ramach grup roboczych, polegające na ścisłej współpracy z przedstawicielami innych instytucji ( zwłaszcza policji, służby zdrowia, szkół, przedszkoli, żłobka, sądu ), w związku z koniecznością udzielenia pomocy osobom i rodzinom, w których została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. Praca, podejmowana w ramach działań grup roboczych, dotyczy zarówno osób pokrzywdzonych jak i osób stosujących przemoc. Grupy robocze spotykają się w określonych przez ich członków terminach, które ustalają indywidualnie do każdego przypadku, w zależności od wytyczonych działań. Przy czym każdy członek grupy roboczej realizuje zadania w ramach swoich obowiązków służbowych.

Wszyscy członkowie grup roboczych mają takie same uprawnienia. Działają w grupach roboczych na zasadzie szeroko pojętej współpracy. Tworzą zespół profesjonalistów, których wspólne działanie doprowadza do rozwiązania problemów rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym zostało założonych 27 Niebieskich Kart, przy czym 8 z nich zostało założonych przez pracowników socjalnych M-GOPS. W tym okresie, działania podejmowane były w 45 rodzinach, na mocy założonych Niebieskich Kart w latach poprzedzających okres sprawozdawczy. Procedura Niebieskiej Kart została zakończona w 15 przypadkach.

 

W okresie sprawozdawczym M-GOPS przystąpił do projektu „Akcja Integracja!”, który realizowany jest przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu gminy Wrocław, w partnerstwie z gminami Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Żórawina, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne 9.1 aktywna integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Koszt realizacji projektu, dla gminy Oborniki Śląskie, zamknął się w kwocie 20.397.19 zł. Wkład własny gminy wyniósł 3.500,00 zł.

Przedmiotem projektu jest wsparcie o charakterze społecznym i zatrudnieniowym 120 osób niezatrudnionych, zamieszkujących gm. Oborniki Śląskie (5 osób), Wisznia Mała (5 osób), Żórawina ( 2 osoby) i miasto Wrocław (108 osób), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez udział w formach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

W m - cu lutym 2017 r. pracownicy socjalni M-GOPS przeprowadzili rekrutację, w wyniku której wyłonionych zostało 5 osób, spełniających kryteria Projektu. Beneficjenci rozpoczęli udział w Projekcie 3 marca 2017 r.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności intra- i interpersonalnych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Długofalowym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i usamodzielnienie ekonomiczne, a co za tym idzie, uwolnienie się od świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy Projektu wzięli udział w module reintegracji społecznej, obejmującym: warsztaty grupowe z zakresu umiejętności psychospołecznych, trening obywatelski, warsztaty prozdrowotne, wydarzenia w ramach reintegracji społecznej z otoczeniem oraz konsultacje indywidualne.

Oprócz reintegracji społecznej poddani zostali reintegracji zawodowej, której działania obejmowały: warsztaty poruszania się po rynku pracy, warsztaty reintegracji zawodowej oraz kursy zawodowe, zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych i staże u pracodawców.

Poprzez udział w formach aktywnej integracji, uczestnicy zostali zaktywizowani, nabyli umiejętności z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia, partycypacji w życiu społecznym, poruszania się po lokalnym rynku pracy i skutecznego poszukiwania zatrudnienia oraz podnieśli kwalifikacje zawodowe. Dwie osoby podjęły pracę na stałe, uzyskując zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 77

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 209

W poprzednim miesiącu: 380

Wszystkich: 11416