Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty pracy

Czcionka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze z dnia 26.09.2022r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik działu świadczeń 1 etat

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

I. WYMAGANIA

 

1. NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych,
 • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, KPA i przepisów szczegółowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • praktyczna znajomość programów z pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • komunikatywność,

 

2. DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w zespole,
 • odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

 

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej, w tym należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie rejestru osób korzystających z różnych form pomocy,
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizowanych świadczeń,
 • współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy,
 • terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej, w tym także w formie elektronicznej,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
 • zachowywanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych,

 

 

 • III. INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym w budynku parterowym,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w M-GOPS w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021r., jest wyższy niż  6%.

 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

          

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik działu świadczeń ,  w terminie do dnia 7 października 2022r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie. Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Nabór przeprowadza się w trzech etapach:

 • W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 • W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Trzeci etap: informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

                                                                                                                         Teresa Gajowczyk                      

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej 1 etat

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony od 2022-12-01 z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

 

I WYMAGANIA

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. zawodowe lub średnie,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna lub udokumentowane doświadczenie zawodowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy

w zespole),

 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • znajomość topografii gminy Oborniki Śląskie,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych u podopiecznych (bez specjalistycznych):

 

 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • bieżąca współpraca z pracownikami M-GOPS w Obornikach Śląskich,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych,

 

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej ,

w terminie do dnia 30 października 2022r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

           Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Konkurs przeprowadza się w trzech etapach:

 • W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 • W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Trzeci etap: informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

                                                                                                                         Teresa Gajowczyk                      

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze z dnia 01.07.2022r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych 1 etat

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta od 2022-09-01 na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

 

I WYMAGANIA

 

1. NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne),
 • znajomość zastosowania i interpretacji przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, KPA,  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • praktyczna znajomość programów z pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 • prowadzenie postępowania z zakresu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowania dotyczącego Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków,
 • prowadzenie rejestrów świadczeń,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego świadczeń rodzinnych,
 • sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców,
 • wydawanie zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe,
 • wprowadzanie wniosków do programu komputerowego,
 • przekazywanie do archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym w budynku parterowym,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w M-GOPS w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022r., jest wyższy niż  6%.

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent ds. świadczeń rodzinnych, w terminie do dnia 2022-07-22, na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 – 120 Oborniki Śląskie.

           Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Konkurs przeprowadza się w trzech etapach:

 • W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 • W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Trzeci etap: informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

         Teresa Gajowczyk                                

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze z dnia 08.04.2022r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. kontroli zarządczej i RODO 1 etat

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

I WYMAGANIA

 

1. NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe (mile widziane studia magisterskie prawnicze),
 • znajomość zastosowania i interpretacji przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, KPA,  ustawy o ochronie danych osobowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • praktyczna znajomość programów z pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 • współpraca ze wszystkimi działami w zakresie identyfikowania ryzyk, mechanizmów kontrolnych oraz ustalania planów działania w celu ograniczenia ryzyka w jednostce;
 • przygotowywanie opinii wraz z dokumentacją o stanie kontroli zarządczej na potrzeby rocznego oświadczenia, w tym przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej;
 • prowadzenie bieżących akt kontroli zarządczej w celu dokumentowania przebiegu i wyników kontroli;
 • nadzór nad aktualizacjami procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
 • pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, którego zadania określają odpowiednie przepisy;
 • realizowanie zadań pełnomocnika (koordynatora) do spraw kontroli zarządczej;
 • inicjowanie i opracowywanie procedur kontroli zarządczej;
 • identyfikacja i analiza ryzyka mogącego zagrozić realizacji zadań;
 • dbałość o zapewnienie działania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem;
 • organizowanie i wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu wydatkowania udzielonych dotacji;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych;
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy;
 • sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli;
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kontroli zarządczej;
 • analiza potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • rozeznanie rynku w zakresie możliwych wariantów, w tym prawnych, dotyczących dokonania zakupu;
 • identyfikowanie ryzyk, które mogą wystąpić w ramach realizacji planowanego zamówienia;

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym w budynku parterowym,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w M-GOPS w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2022r., jest wyższy niż  6%.

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent ds. kontroli zarządczej i RODO, w terminie do dnia 22 kwietnia 2022r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

           Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

 • W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 • W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

           O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

           Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

         Teresa Gajowczyk                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej ½ etatu

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

 

I WYMAGANIA

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. podstawowe, preferowane zawodowe lub średnie,
 • ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna lub udokumentowane doświadczenie zawodowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy

w zespole),

 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • znajomość topografii gminy Oborniki Śląskie,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych u podopiecznych (bez specjalistycznych):

 

 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • bieżąca współpraca z pracownikami M-GOPS w Obornikach Śląskich,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych,

 

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej , w terminie do dnia 28 lutego 2022r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

           Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

           O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

           Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

         Teresa Gajowczyk                              

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun ½ etatu

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

 

I WYMAGANIA

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. średnie,
 • udokumentowane dyplomem ukończenie szkoły na jednym z kierunków: opiekun, opiekun  środowiskowy, opiekun medyczny lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy

w zespole),

 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • znajomość topografii gminy Oborniki Śląskie,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych u podopiecznych (bez specjalistycznych):

 

 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • bieżąca współpraca z pracownikami M-GOPS w Obornikach Śląskich,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych,

 

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

           Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Opiekun, w terminie do dnia 31 stycznia 2022r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

           Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

           Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

           Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

           Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

           O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

           Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik                                        

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Obornikach Śląskich                             

         Teresa Gajowczyk                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy 1 etat

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

I WYMAGANIA

 

1. NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub
 • wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia) lub
 • wyższe na dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe (rachunkowość, finanse, ekonomia) lub
 • wyższe na dowolnym kierunku i certyfikat księgowy z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu księgowy,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych,
 • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy rachunkowości i przepisów o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, KPA, znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 2016-04-27 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • praktyczna znajomość programów z pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność,

 

2. DODATKOWE:

 • mile widziana znajomość obsługi programów SIGID Księgowość, Płatnik ZUS,

 

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

            Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej, w tym zadań zleconych a w szczególności:

 

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i klasyfikacją budżetową,
 • dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów budżetowych i wydatków,
 • księgowanie i uzgadnianie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • terminowe rozliczanie i przekazywanie dochodów budżetu jednostce samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
 • wprowadzanie planu finansowego i jego zmian,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • uzgadnianie sald rachunków z wierzycielami dłużnikami,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rzeczowych składników majątkowych, środków trwałych i  pozostałych środków trwałych,
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym w budynku parterowym,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w M-GOPS w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2021r., jest wyższy niż  6%.

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

            Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowy, w terminie do dnia 6 grudnia 2021r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

            Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

            Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

            Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

Teresa Gajowczyk    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun ½ etatu

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

 

 

I WYMAGANIA

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. zawodowe,
 • udokumentowane ukończenie szkoły na jednym z kierunków: opiekun domowy, opiekun  środowiskowy, opiekun medyczny lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy

w zespole),

 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • znajomość topografii gminy Oborniki Śląskie,

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych u podopiecznych (bez specjalistycznych):

 

 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • bieżąca współpraca z pracownikami M-GOPS w Obornikach Śląskich,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych,

 

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

            Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Opiekun, w terminie do dnia 31 grudnia 2021r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 120 Oborniki Śląskie.

            Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

            Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

            Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

            O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

            Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

Teresa Gajowczyk

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kwestionariusz osobowy do druku

Utworzono dnia 21.01.2021, 07:50

Załączniki do druku

Utworzono dnia 20.01.2021, 14:30

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny