Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty pracy

Czcionka:

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik działu świadczeń 1 etat

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu próbnego.

 

I WYMAGANIA

1. NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych,
 • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, KPA i przepisów szczegółowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • praktyczna znajomość programów z pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • komunikatywność,

 

2. DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w zespole,
 • odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej, w tym należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie rejestru osób korzystających z różnych form pomocy,
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizowanych świadczeń,
 • współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy,
 • terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej, w tym także w formie elektronicznej,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
 • zachowywanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych,

 

III INFORMACJA O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym w budynku parterowym,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w M-GOPS w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021r., jest wyższy niż  6%.

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

            Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik działu świadczeń”, w terminie do dnia 15 września 2021r., na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1B, 55 – 120 Oborniki Śląskie.

            Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać od Kierownika M-GOPS pod nr telefonu 71/310-34-22.

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

            Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

            Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obornikach Śląskich

Teresa Gajowczyk    

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kwestionariusz osobowy do druku

Utworzono dnia 21.01.2021, 07:50

Załączniki do druku

Utworzono dnia 20.01.2021, 14:30

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny