Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "WłączaMy się do działania"

Czcionka:

Projekt „WłączaMY się do działania!” realizowany na terenie województwa dolnośląskiego przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego poprzez realizację działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Reintegracji stworzonej dla każdego Uczestnika Projektu.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

DZIAŁANIA W ZKRESIE AKTYWIZACJI SPOLECZNEJ:

·         Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR

·         Blok miękkich kompetencji społecznych obejmujący wsparcie psychologiczne oraz warsztaty prowadzące do nabycia/podniesienia miękkich kompetencji społecznych

·         Blok wsparcia prawno-obywatelskiego

 

DZIAŁANIA W ZKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

·         Blok miękkich kompetencji zawodowych

·         Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe

·         Indywidualne pośrednictwo pracy z UP

·         Staże zawodowe

 

Grupę docelową projektu stanowi:

60 osób fizycznych powyżej 18r.ż(min.36K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym os. pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji  społecznej, zamieszkujące w rozumieniu KC województwo dolnośląskie. W GD będzie 30 os. bezrobotnych oraz 30 os. biernych zaw. W GD min.5 osób będą stanowić OzN.

 

Szczególnie zapraszamy:

·         Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ.

·         Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z                    niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi(w rozum. zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów                      Zdrowotnych)

·         Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku            z realizacją programów rewitalizacyjnych

·         Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020(POPŻ)

 

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Zadanie 1 Ścieżka Reintegracji (4h/UP). Realizacja usług aktywnej integracji odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Ścieżka reintegracji to zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

2. Zadanie 2 – Blok miękkich kompetencji społecznych – celem zadania jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i integracja społeczno – zawodowa dzięki zmianie osobowości, mentalności poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia umiejętności kompetencji społecznych u 60 UP, w tym:

·         Indywidualne spotkania z psychologiem (4h/UP) – Realizacja poradnictwa psychologicznego polega m. in. na na celu udzielenie wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych dyspozycji, pełnieniu ról społ., dostosowywaniu się do wymogów społeczeństwa rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. Wśród GD mogą znajdować się np. ofiary przemocy domowej, psycholog udzieli im niezbędnej pomocy oraz wskaże źródła, w których uzyskają pomoc po opuszczeniu programu. Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą pracować nad swoją asertywnością, wzmocnić poczucie własnej wartości.

·         Grupowy Trening Interpersonalny 16h/grupa (2 dni x 8h)- Trening umiejętności interpersonalnych obejmie w szczególności działania umożliwiające osobom lepsze funkcjonowanie w środowisku, zmianę swojego wizerunku, zmianę postawy z biernej na czynną, zaangażowaną i rozumiejącą. UP zdobędą praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat m. in. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności oraz prawidłowej komunikacji w grupie np. rodzinie. Grupowy trening obejmie tematy takie jak rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społ., nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej itp. Wsparcie ma na celu także zmotywowanie UP do podejmowania się nowych form aktywności.

3. Zadanie 3 – Blok miękkich kompetencji zawodowych 16h/grupa (2 dni x 8h) – Blok miękkich kompetencji zawodowych obejmie tematy związane z rynkiem pracy oraz doskonaleniem umiejętności autoprezentacji. Wsparcie obejmie takie tematy jak: analiza rynku pracy, omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowy kwalifikacyjne – trudne pytania, prezentację swoich słabych i mocnych stron, techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców, kanały rekrutacji, radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy, bariery na drodze do zatrudnienia, formułowanie celów(nie tylko)zawodowych, zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych, bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.

4. Zadanie 4 – Blok wsparcia prawno-obywatelskiego (3h/UP) – Celem zad. jest udzielenie pomocy prawnej os. najbardziej jej potrzebującym. Os. z GD charakteryzują się niskimi dochodami w przeliczeniu na członka rodziny, co powoduje że nie mogą sobie pozwolić na wizyty u radców prawnych i jako gr. społ. charakteryzują się dużą ilością nierozwiązanych problemów prawnych. Poradnictwo swoim zakresem obejmie udzielenie porad prawnych z zakresu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczeń społ., zatrudnienia i bezrobocia, finansowych, niepełnosprawności, obywatela, a instyt. konsumenckich. Radca prawny przedstawi UP inf. o prawach i uprawnieniach zw. z jego syt. życiową, pomoże mu np. w przygotowaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków np. o dodatek mieszkaniowy lub udzieli mu niezbędnych inf. z zakresu pobierania świadczeń rodzinnych. W proj.min.5 os.będą stanowić OzN-os. te często nie znają przywilejów, które mogły by im przysługiwać w życiu codziennym lub nie wiedzą jakie ulgi należą im się np. przy podróży komunikacją publiczną. Radca prawny pomoże im z regulacją kwestii i  spraw związanych z instytucjami pomocowymi lub ZUSem oraz poinformuje ich o przysługujących im prawach wynikających z danego rodzaju niepełnosprawności.

5. Zadanie 5 - Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe – celem zadania jest poprawa zdolności UP do podjęcia zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W ramach zadania, każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych. Czas trwania szkolenia - średnio 96h (8h dziennie/średnio 12 dni). Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

6. Zadanie 6 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4h/1 UP) – celem zadania jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami i kompetencjami W ramach zadania, doradca wyszuka oferty pracy dopasowane do profilu UP oraz przedstawi każdemu UP min. 2 oferty pracy.

7. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – Celem zadania jest nabywanie przez UP umiejętności praktycznych, istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, mające za zadanie przygotować UP do podjęcia zatrudnienia. Każdy uczestnik projektu odbędzie trzymiesięczny staż zawodowy. Staże zgodne z tematyką szkoleń lub posiadanymi przez UP kwalifikacjami lub kompetencji. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają pisemną ocenę informującą o zadaniach realizowanych i umiejętnościach nabytych w trakcie stażu, uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (7,58/h brutto)
•    stypendium stażowe (1536,50 zł brutto/ miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

http://www.wssd.crb.lublin.pl

tel. 733 300 438

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny